Αστραπιαία δίαιτα με πολέντα, Λοίμωξη του ωτός


Η πρώ­τη διδασκαλία πάνω στην οποία χτίζονται οι υπόλοιπες είναι ότι ο άνθρωπος αποτελείται από τρεις φύσεις διαφορετικής προέλευσης και υφής ή πυκνότηταςτο σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα. Στο κύριο έργο του Λόρμπερ, το «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη» που περιγράφει λεπτομερώς τα αστραπιαία δίαιτα με πολέντα χρόνια της δη­μόσιας διδασκαλίας του Ιησού Χριστού, ο Κύριος εξηγεί σε έ­να μαθητή του: «Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί ως ακριβές ο­μοίωμα του Θεού κι όποιος Θέλει να γνωρίσει σε βάθος τον εαυτό του θα πρέπει να ξέρει ότι αν και είναι αστραπιαία δίαιτα με πολέντα και ο αυτός, αποτελείται από τρεις προσωπικότητες στην ουσία.

Καταρχάς έχεις ένα σώμα, προικισμένο με τις αναγκαίες αισθήσεις και τα μέλη και τα συστατικά μέρη που είναι απαραίτητα για να ζεις ελεύθερος κι ανεξάρτητος. Για να μπορεί η ψυχή που κατοικεί μέσα του να αναπτυχθεί τo σώμα αυτό έχει μια εντελώς δική του φυσική ζωή, η οποία διαφέρει ριζικά από την πνευματική ζωή της ψυχής. Η ψυχή είναι επίσης ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, με τα αστραπιαία δίαιτα με πολέντα συστατικά μέρη όπως το σώμα, τα οποία τα χρησιμοποιεί για τους ανώτερους πνευματικούς σκοπούς της, όπως εκείνο τα υλικά δικά του.

Το σώμα πρέπει να υ­πηρετεί την ψυχή κι εκείνη το σώμα με τη ν νόηση και τη βούλη­ση της. Εάν όμως εξετάσουμε βαθύτερα τη ζωή και το είναι της ψυχής θα δούμε ότι από μόνη της ως οντότητα δεν στέ­κει ψηλότερα από την ψυχή ενός ζώου, το οποίο δεν διαθέτει ούτε νοημοσύνη ούτε μία ανώτερη ανεξάρτητη κρίση για τα πράγματα και τις σχέσεις.

Αυτή η ύψιστη ικανότητα στον άνθρω­πο που είναι παρόμοια με τον Θεού, ανήκει σε ένα τρίτο άνθρω­πο καθαρά πνευματικής ουσίας ο οποίος κατοικεί στην ψυχή. Μέσω αυτού μπορεί η ψυχή να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα και το καλό από το κακό, να θέλει και να σκέφτεται εντε­λώς ελεύθερα και — εφόσον με την ελεύθερη βούληση της επι­λέξει την αλήθεια και το καλό — να γίνει απολύτως όμοια με το πνεύμα της. Μέσα σε αυτή την τριάδα, το σώμα σουτιέν αδυνατίσματος μια λιγότερο κυρί­αρχη και περισσότερο βοηθητική σημασία.

Το μόνο του κα­θήκον είναι να αποτελεί όχημα κι εργαλείο για την ψυχή και το πνεύμα.

Αυτοφαγία - Μία Μέρα Χωρίς Φαγητό! Διαλειμματική νηστεία

Υπό την καθοδήγηση του θεϊκά φωτισμένου πνεύ­ματος της η ψυχή οφείλει να κάνει συνετή χρήση του σώμα­τος προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα της επίγειας ύπαρξής της και να υπηρετήσει τη θεία τάξη βάζοντας το δικό της λιθαράκι.

Όπως είδαμε και πριν η αστραπιαία δίαιτα με πολέντα της ψυχής με αυτούς δύο βασικούς τομείς αυτοπραγμάτωσης προκαλεί νόσηση. Η νοημοσύνη, η συνείδηση και η ελεύθερη βούληση είναι αυτά που κάνουν τον άνθρωπο ομοίωμα του Θεού. Η ελεύθερη βούληση, που καθιστά τον κάθε άνθρωπο εξίσου ικανό για το καλό ή για το κακό, τον οδήγησε στην πτώση μαζί με τον Εωσφόρο, από την τελειότητα της πνευματικής δη­μιουργίας στην ατέλεια της υλικής. Ωστόσο ο πνευματικός σουτιέν αδυνατίσματος σπινθήρας, που είναι θεϊκός σπόρος, τον συνδέει με το Θεό και του προσδίδει μια ανώτερη κοσμική — θεϊκή συνείδηση.

Από τη στιγμή δε που το άτομο αποδεσμεύσει την ψυχή του από την ύλη, η οποία είναι εωσφορική φύσης, καλείται να εκπλη­ρώσει ύψιστες πνευματικές λειτουργίες. Στο «ΜΕΙ» λέει ο Ιησούς: «Βλέπετε, το σώμα είναι ύλη και συνίσταται από τις πιο αδρές πρωταρχικές ψυχικές ουσίες, τις οποίες η ισχύς και η σοφία του θείου Αστραπιαία δίαιτα με πολέντα ανάγκασε να πάρουν αυτή την οργανική μορφή που ταιριάζει στην ψυχή η αστραπιαία δίαιτα με πολέντα κατοικεί σε ένα έτσι διαμορφωμένο σώμα.

Όμως, η ψυχή που κατοικεί στο σώμα αρχικά δεν είναι πολύ καθαρότερη από το σώμα της, γιατί κι εκείνη κατάγεται από την ακάθαρτη αρχέγονη ψυχή του αποστάτη Σατανά. Όμως, στην ψυχή ενυ­πάρχει ήδη ο καθαρός σπινθήρας τον πνεύματος τον Θεού, α­πό τον οποίο εκείνη αποκτά την ορθή επίγνωση του εαυτού της και της θείας τάξης, μέσω της φωνής της συνείδησης. Παράλληλα, το σώμα διαθέτει διάφορες αισθήσεις για τον υ­λικό κόσμο. Έτσι η ψυχή λαμβάνει διάφορες πληρο­φορίες για το περιβάλλον, καλές και αληθινές, κακές και ψεύ­τικες.

Άλλες Προτάσεις για μόλυνση αυτιών

Χάρη στην κρίση του πνεύματος που υπάρχει μέσα της, σύντομα διακρίνει ποιες είναι καλές και ποιες κακές. Από την άλλη μεριά, με τις εξωτερικές αισθήσεις αποκτά εμπειρίες εντυ­πώσεων καλών και κακών, ευεργετικών και οδυνηρών κ. Ε­πιπλέον, ο Θεός μέσω της έκτακτης αποκάλυψης από μέσα δείχνει στην ψυχή το δρόμο της θείας τάξης. Έτσι εξοπλισμένη, η ψυχή μπορεί να αυτοπροσδιοριστεί ελεύθερα σύμφωνα με τη θεία τάξη, που εύκολα γίνεται αντιληπτή.

πρωτότυπη στολή αδυνατίσματος natasha

Και δεν θα μπορούσε να γίνει αστραπιαία δίαιτα με πολέντα, γιατί τότε η ψυχή δεν θα είχε την δυνατότητα να φθάσει σε μια αιώνια, αυτοτελή κι όμως ελεύθερη ύπαρξη. Κάθε ψυχή που θέλει να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να κά­νει τον εαυτό της μόνη της ικανό να συνεχίσει να υπάρχει με τα μέσα που της έχουν δοθεί, και να τον εξελίξει, γιατί αλλιώς στο τέλος αστραπιαία δίαιτα με πολέντα θα.

Στην περίπτωση αυτή, η ψυχή θα αναγκαστεί να συνεχίσει μέσα σε μία πολύ πιο δυσά­ρεστη κατάσταση και με συνήθως πολύ οδυνηρό και λυπηρό τρό­πο την περαιτέρω τελείωση της. Επειδή συνίσταται από τμήματα που βρίσκονται ακόμη σε βαριά καταδίκη, το σώμα μπορεί να πεθάνει και είναι για κάθε άνθρωπο η κόλαση με τη στενότερη της έννοια. Η ύλη όλων των κόσμων, αντίθετα, μέσα στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος μέ­σω του σώματος του, είναι πώς να υπονομεύσω την κοιλιά μου κόλαση με την ευρύτατη της έν­νοια.

Όποιος, λοιπόν, φροντίζει υπερβολικά για το σώμα τον, αυτός φροντίζει και για τη δική του. Φυσικά, το σώμα πρέπει να δέχεται επαρκή τροφή, ώστε να είναι πάντα σε θέση να προσφέρει στην ψυχή τις υπηρεσίες τις απαραίτητες για το σκοπό της ζωής.

Αλλά όποιος φροντίζει με υπερβολικό άγχος για το σώμα τον και εργάζεται και δρα σχε­δόν μέρα-νύχτα, αυτός είναι προφανές ότι φροντίζει για την κό­λαση του και το θάνατο τον. Όταν το σώμα διεγείρει την ψυχή να δραστηριοποιηθεί με κά­θε μέσο για την ικανοποίηση των αισθήσεων τον, αυτό πάντο­τε προκαλείται από τα πολλά ακάθαρτα φυσικά πνεύματα ή ε­κείνα που βρίσκονται σε καταδίκη μέσα στην ύλη, που ουσια­στικό, αποτελούν τη φύση του σώματος.

Δημοφιλής Συνταγές

Κι αν ακόμη συ­νεχίζει να ζει στον κόσμο όπως το σώμα της, ωστόσο είναι σαν να έχει πεθάνει, αισθάνεται μάλιστα το θάνατο μέσα της και τον φοβάται εξαιρετικά. Αλλά ακόμη κι εκείνοι οι άνθρωποι που αρχίζει να τους α­πασχολεί, πόσο μακριά βρίσκονται από αυτή την κατάσταση!

Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται, συνεπώς, όλη τους τη ζωή στην κό­λαση, μέσα στον πιο ολοκληρωμένο θάνατο.

Το λινάρι και οι χρήσεις του Οι θεραπευτικές ιδιότητες και χρήσεις του λιναρόσπορου Επιστημονική ονομασία: Linum usitatissimum L. Έχει λυγερό βλαστό, λογχοειδή φύλλα, γαλάζιο-κυανά άνθη και ελαιώδη σπέρματα σε διάφορες αποχρώσεις του καφέ. Φυσικό περιβάλλον και καλλιέργεια Το λινάρι καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο για τις ίνες, τα σπέρματα και το έλαιο των σπερμάτων του.

Όμως, μία ψυχή μπορεί να έχει ήδη καθαρθεί, οπότε συχνά, της δίνεται ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να καθα­ρίσει επίσης το ουσιαστικά ακάθαρτο ακόμη σώμα της και τα πνεύματα του. Έτσι, μπορεί όλο το ευγενέστερο τμήμα του σώ­ματος να έλξει επιτέλους πάνω του την αθανασία από την ψυ­χή, ώστε αμέσως μετά αργό βάρος χωρίς προσπάθεια θάνατο του αδρότερου μέρους τον να αναστηθεί μαζί με την ψυχή, για την πλήρη τελείωση της».

Έτσι η ψυχή ακροβατεί ανάμεσα στην ύλη και στο πνεύμα.

See, that’s what the app is perfect for.

Χάρη στην ελεύθερη βούληση — την οποία ο Θεός δεν περιο­ρίζει για να μην εκβιάσει και άρα καταδικάσει τον άνθρωπο να είναι μια απλή μηχανή — είναι στο χέρι του καθενός το αν θα κάνει την ψυχή του πνευματικότερη ή υλικότερη.

Στη νέα αποκάλυψη ο Ιησούς λέει ότι εκείνη η ψυχή που έχει ενωθεί κατά τα τρία τέταρτα με τη σάρκα της, στον άλλο κόσμο βρί­σκεται σε οικτρή κατάσταση κι έχει μία πολύ μακριά και βα­σανιστική πορεία μπροστά της μέχρι να βρει το δρόμο της. Ενώ όταν ο άνθρωπος ζει στη Γη σε αρμονία με τη θεία τάξη η πορεία αυτή μπορεί να μικρύνει σημαντικά ή και να φτάσει πολύ γρήγορα στο τέρμα της. Η εναρμόνιση είναι απλά η τή­ρηση των δέκα εντολών, που ουσιαστικά συνοψίζονται στις δύο χριστικές εντολές περί αγάπης.

Όταν γνωρίζει κανείς ποια είναι η φύση και ο ρόλος του πνεύματος, της ψυχής και του σώματος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα τι είναι η αρρώστια, πώς προκύπτει και πώς θε­ραπεύεται.

Φτιάχνω μόνος μου: Το λινάρι και οι χρήσεις του

Όπως είδαμε ήδη η αρρώστια είναι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης με τη θεία τάξη. Η σύγκρουση ή ασυμβατό­τητα με τη θεία τάξη ξεκινάει από την ψυχή, ως εκ τούτου και η αρρώστια έχει την αφετηρία της στην ψυχή, απλώς εκδηλώ­νεται ως δυσλειτουργία στο σώμα.

Συνακόλουθα, η αρρώστια που οφείλεται σε ψυχογενή αίτια δεν είναι δυνατό να Θεραπευ­τεί με χημικά παρασκευάσματα ή με άλλες έξωθεν επεμβά­σεις, παρά μόνο από την ίδια την ψυχή. Εάν η ψυχή δεν βρει και δεν λύσει τα αίτια, μπορεί επανειλημμένα κανείς να κάνει τα συμπτώματα να εξαφανιστούν, όμως δε λύνει έτσι το πρό­βλημα του. Στη συνέχεια προτρέπει συνήθως τον θεραπευμένο να μην υποτροπιάσει, δηλαδή να μην αμαρτάνει πλέον ενώ πολ­λές φορές προσθέτει: για να μην σε βρουν ακόμη χειρότερα κακά.

Η θεραπευτική μέθοδος του Ιησού Χριστού, των Αποστό­λων του -που έλαβαν μια ιδιαίτερη δύναμη επί τούτω από Εκείνον- όπως και η δυνατότητα θεραπείας μέσω συνανθρώ­πων ή μέσω της προσευχής, αποτελούν βασικούς άξονες στις αποκαλύψεις που δόθηκαν στον Λόρμπερ, στον Μαγερχόφερ και στην Ντούντε μέσω του εσωτερικού λόγου. Το κέντρο βά­ρους αυτών των αποκαλύψεων αφορά στο νόημα της νόσησης και στη συμβολή της στον εξαγνισμό της ψυχής.

Bioathens - Page

Έτσι αποδεικνύεται πάλι από μία άλλη, ανώτερη σκοπιά, ότι το τρίπτυχο νόσηση -θεραπεία- υγεία εδράζεται στην ψυχικοπνευματική σφαίρα του ανθρώπου. Και είναι η σφαίρα αυτή που κινεί, συ­ντονίζει και κατευθύνει τις λειτουργίες του σώματος. Η ανθρώπινη ζωή εμπερικλείει πληθώρα ερωτημάτων και χωρίς τη φώτιση από πάνω δεν θα βρίσκαμε άκρη. Έτσι, η σχέ­ση σώματος και ψυχής αποτελεί επίσης ένα αίνιγμα, η αστραπιαία δίαιτα με πολέντα αν­θρωπότητα, ειδικά σήμερα, αγωνίζεται να ρίξει φως στα θέ­ματα αυτά.

Μπορούμε να θεραπεύσουμε την ψυχή μέσω του σώματος και το σώμα μέσω της ψυχής; Τι πρέπει να κάνει κά­ποιος όταν η κράση και οι λειτουργίες του σώματος δεν είναι εντάξει; Πώς μπορεί να είναι υγιής και να νιώθει ευτυχισμέ­νος και ολοκληρωμένος ως τα βαθιά γεράματα; Ακολουθούν απαντήσεις. Πνεύμα, ψυχή και σώμα, η τριαδικότητα του ανθρώπου Για την πνευματική ανατομία του ανθρώπου γράφει ο Βίκτωρ Mop στον πρόλογο της «Κοσμοθεωρίας του πνεύματος», μια συλλογή επιστημονικών γραπτών του Λόρμπερ: «Δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα διεισδύσει στα μυ­στήρια της ζωής με καθαρά υλικές μεθόδους και εργαλεία.

Σε αυτό το θέμα ο άνθρωπος πρέπει να στηριχθεί στην εσωτερική του όραση, στη δύναμη του πνευματικού οφθαλμού του. Δεν είναι τυχαίο ότι την ανατομία του λεπτοουσιακού ανθρώπι­νου σώματος την παραλάβαμε από την Ανατολή χάρη στην εσωτερική παρατήρηση των πραγμάτων που χαρακτηρίζει τους Ασιάτες. Πράγματι σε πολλά παλαιά κείμενα, κυρίως σε αρ­χαία ινδικά, υπάρχει, η διδασκαλία σχετικά με το αιθερικό σώ­μα που ρυθμίζει τις αυτόνομες ζωτικές λειτουργίες του φυσι­κού σώματος.

Τα κέντρα ακτινοβολίας στα ινδικά, τσάκρας συνιστούν το συνδετήριο κρίκο μεταξύ της ανώτερης ψυχικής ζωής του ανθρώπου και της σωματικής ζωής του που ρυθμίζε­ται από την πρώτη. Ακόμη πιο πολύτιμη αξία από αυτή την ψυχική ενόραση ό­πως τη γνωρίζουμε από την ασιατική παράδοση π.

Πρόκειται για μία σπάνια εκδήλωση του θεϊκού Πνεύματος στο γήινο πεδίο όπου σε χαρισματικούς ανθρώπους δίνεται η έμπνευση με τη μορφή του «εσωτερικού λόγου» για να καταγράψουν τις διδασκαλίες από την πιο υψη­λή ουράνια Πηγή. Ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς αυ­τού του χαρίσματος του Πνεύματος ήταν ο αστραπιαία δίαιτα με πολέντα Γιά­κομπ Λόρμπερ.

Τα κείμενα του Λόρμπερ βρίθουν από πλη­ροφορίες αναφορικά με την εσωτερική φυσική και πνευματι­κή δομή και λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Το υ­πόβαθρο αυτών των διδασκαλιών είναι η τριαδικότητα του αν­θρώπου που συντίθεται από α το εσωτερικό πνεύμα, ένα θε­ϊκό σπινθήρα που τον καθοδηγεί και του δίνει τη ζωή ένδοθεν β την ψυχική του οντότητα που είναι εκείνη που δίνει μορ­φή στις σκέψεις και στα συναισθήματα του και εκδηλώνει το δυναμικό του και γ το σωματικό του φορέα που είναι το εκτελεστικό όργανο αστραπιαία δίαιτα με πολέντα δύναμης και των ιδεών του.

  • Τίτλος: Απ: Δίαιτα Dukan 8η ενότητα συζητήσεων Αποστολή από: pigkuinaki στις Φεβρουάριος 04,μμ sky28 σε ευχαριστώ πολύ για τη συνταγή.
  • Θέλω να σας παρουσιάσω μια συνταγή από το βιβλίο «Vegan for fit», η οποία μου αρέσει προσωπικά πιο πολύ.
  • Γιατί τα πεκάν είναι καλά για εσάς. Καρύδι πεκάν: οφέλη και βλάβες, που είναι περισσότερο
  • Τσάι αδυνατίσματος goji berry solaris κριτικές

Κάθε έργο του σώματος αποτελεί την υλοποίηση μιας δημιουργικής ιδέας του πνεύματος και λειτουργεί φυσιολογικά όσο η ψυχή το τροφο­δοτεί με ενέργεια. Όταν η ψυχή μαζί με το ζωογόνο πνευματι­κά σπινθήρα στο εσωτερικό της αποσυρθεί από την ύλη επέρ­χεται ο βιολογικός θάνατος. Η ζωή όμως συνεχίζεται με το ψυ­χικό σώμα στον άυλο κόσμο, ενώ το γήινο υλικό φόρεμα της διαλύεται και γίνεται πάλι στοιχειώδης ύλη».

Επιστημονική ονομασία: Linum usitatissimum L. Έχει λυγερό βλαστό, λογχοειδή φύλλα, γαλάζιο-κυανά άνθη και ελαιώδη σπέρματα σε διάφορες αποχρώσεις του καφέ. Ανθίζει Ιούνιο-Ιούλιο και τα σπέρματα συλλέγονται προς το τέλος του καλοκαιριού. Η λιναμαρίνη έχει ηρεμιστική επίδραση στο αναπνευστικό σύστημα. Ακόμη περιέχει άφθονες κολλώδεις ουσίες, πηκτίνη, κερί, φωσφατίδια, οξικό οξύ, ρητίνη και φωσφορικά άλατα.

Εάν συνειδητοποιείτε όλα αυτά και δέχεστε τα πάντα ό­πως σας έρχονται, επειδή πιστεύετε ότι Εγώ ξέρω ποιο είναι το καλύτερο για σας, τότε θα αντιλαμβάνεσθε επίσης πως Εγώ γνωρίζω και το πότε έχει έρθει η ώρα να θεραπευθείτε. Συν τοις άλλοις, σας είναι γνωστό ότι ο σκοπός της επίγειας υπόστασης όλων των ανθρώπων είναι να υπηρετείτε με αγάπη το σύνολο της δημιουργίας.

Όποιος θέλει λοιπόν να εκπληρώσει την απο­στολή για την οποία βρίσκεται στη γη, θα πρέπει να είναι πάντα χρήσιμος στον άλλον. Ανάλογα δε με το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη και η αλληλεγγύη που νιώθουν προς τους αδύνα­μους και πάσχοντες συνανθρώπους τους, θα έχουν και την αντί­στοιχη επιτυχία στις θεραπείες τους.

πρόγραμμα καρδιο απώλειας βάρους

Σε τελευταία ανάλυση, ωστόσο, η οποιαδήποτε θεραπεία ε­ξαρτάται από το θέλημα Μου, πράγμα που σημαίνει ότι. Εννοείται βέβαια πως δεν πρόκειται να καταδικάσω τους ανθρώπους που αναζητούν μέσα για να βοηθήσουν όσους υποφέρουν, γιατί, όσο η αιτία για τέτοιες έρευνες είναι η αγά­πη και η διάθεση αρωγής, Θα έχουν πάντα την ευλογία Μου.

Μια ασθένεια έχει χρέος κατά κύριο λόγο να ωθήσει τον άν­θρωπο να συνδεθεί μαζί Μου, καταφεύγοντας σε Μένα και ζη­τώντας από Μένα να τον θεραπεύσω. Τότε θα του στείλω στο δρόμο του τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ανακούφιση του.

Τα 10 εστιατόρια στη Δράμα που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σου! Κατά πάσα πιθανότητα δε θα την έχεις στο μυαλό σου ως το hotspot της Μακεδονίας. Πραγματικά, ούτε τα αξιοθέατα ούτε τα μπαρ και τα εστιατόρια στη Δράμα δεν απολαμβάνουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Γιατί η Δράμα είναι πολλά περισσότερα από άλλη μια πόλη της επαρχίας.

Και επειδή η έμπρακτη αγάπη τους είναι σύμφωνη με το θέλημα Μου και τους συνδέει μαζί Μου, μπορώ κι Εγώ να καθοδηγήσω τις σκέ­ψεις τους. Όμως τέτοιοι θεραπευτές που να απολαμβάνουν τη χάρη Μου είναι σπάνιοι περισσότερο από ποτέ άλλοτε, με απο­τέλεσμα οι πιο πολλοί, άνθρωποι να καταφεύγουν σε τέτοια φάρ­μακα που προκύπτουν χωρίς την ευλογία Μου.

Σε αυτή όμως την περίπτωση δεν μπορεί να επιτευχθεί θεραπεία ούτε του σώ­ματος ούτε της ψυχής, διότι δεν to επιτρέπω Εγώ με αυτά τα μέ­σα.

εάν θηλάζετε χάνετε βάρος

Η δική Μου μέριμνα είναι να βοηθηθεί η ψυχή του ανθρώπου, εάν μάλιστα εξασθενημένο με ρύζι απαραίτητο, ακόμη και χωρίς τη θέλη­ση του. Αυτό που επιδιώκω είναι με αιτία την αρρώστια να αποστραφεί τον κόσμο, πράγμα που συμβαίνει πολύ πιο εύκολα όταν δεν μπορεί πλέον να ικανοποιήσει τις εγκόσμιες επιθυμί­ες τον. Επομένως, μπορείτε, όποτε θέλετε, να επικαλεσθείτε τη βοήθεια ενός γιατρού, ωστόσο Εγώ αποφασίζω για την ανάκτη­ση ή όχι της υγείας σας και επιπλέον οι κόποι του γιατρού έχουν την ευλογία Μου μόνο εάν η αγάπη του για τον πλησίον είναι το πρωταρχικό κίνητρο των προσπάθειών του.

Και πάλι και τότε θα βρείτε την υγεία σας, μονάχα όταν από την αρρώστια αυτή αποκομίσετε κέρδος για την ψυχή σας. Μπορείτε όμως επίσης και να απαλλαγείτε από οποιαδήποτε α­σθένεια, εάν έχετε μια πίστη ακλόνητη σαν βράχο, όπως τότε και Εγώ γιάτρευα όταν ήμουν στη γη εκείνους που είχαν δυνα­τή πίστη. Και τότε μπο­ρείτε να γιατρευτείτε αυτοστιγμή, γιατί σε αυτή την περίπτωση η ανάκτηση της υγείας δεν σας εξαναγκάζει να πιστέψετε, α­φού έτσι κι αλλιώς έχετε ήδη μια ακράδαντη πίστη.

Ποιος όμως από σας παρουσιάζει μια τόσο δυνατή πίστη που να κάνει χρή­ση της δικής Μου δύναμης χωρίς να αμφιβάλει καθόλου και να αφεθεί με ψυχή και σώμα στα χέρια Μου με την παράκληση να τον κάνω καλά και να είναι επιπλέον πεπεισμένος ότι η πα­ράκληση του θα εισακουστεί; Τότε μπορούν πραγματικά να γίνουν θαύματα είτε σε σας είτε στο συνάνθρωπο, για τον οποίο παρακαλάτε με μια τέτοια πί­στη.

Όποιος λοιπόν διατηρεί ένα στενό δεσμό μαζί Μου, είναι πλήρως εναρμονισμένος με το θέλημα Μου και τότε Με αφή­νει να κυβερνώ χωρίς να αντιστέκεται στη βούληση Μου. Τότε αντέχει ακόμη και τη μεγαλύτερη δοκιμασία πειθαρχώντας στο θέλημα Μου κι έτσι ωφελεί την ψυχή του πολύ περισσότερο α­πό ό,τι εάν ξανάβρισκε τη σωματική του υγεία.

Πάντως, Εγώ θα επιδρώ πάντα έτσι πάνω σας ώστε η μοίρα σας να είναι υποφερτή. Θα Με ευγνωμονεί επίσης και για το γεγονός ότι με το να υποφέρει, της δόθηκε η δυνατότητα να εξαλείψει ένα μέρος της ενοχής της, ώστε να μπορεί να περάσει πολύ λιγότερο επιβαρυμένη στο πνευματικό βασίλειο, πράγμα που με ένα υγιές αστραπιαία δίαιτα με πολέντα δεν θα ήταν το ίδιο εύκολο.

Περιεκτικότητα σε θερμίδες και θρεπτική αξία

Αν οι άνθρωποι δεν απομακρύνονταν ποτέ από τον Θεό, τό­τε ποτέ δεν θα περιέπιπταν σε δυστυχία και βάσανα. Αν, λοι­πόν, εσείς και οι απόγονοι σας, πάντοτε μένετε κοντά και μέ­σα σε Μένα ως προς την πίστη σας και τα έργα σας σύμφωνα με τη διδασκαλία Μου, τότε ποτέ δεν πρόκειται να υποφέρε­τε.

Γιατί οι σωματικές ασθένειες πάντο­τε είναι οι πικρές συνέπειες της μη τήρησης των εντολών που Εγώ σε κάθε εποχή διατύπωσα καθαρά στους ανθρώπους. Όποιος αστραπιαία δίαιτα με πολέντα να τις τηρεί πιστά από τη νεανική του ηλι­κία, δεν θα χρειαστεί γιατρό μέχρι τα βαθιά του γεράματα, ούτε οι απόγονοι του θα αναγκαστούν να υποφέρουν εξαιτίας των γονικών αμαρτιών, όπως συχνά συνέβαινε για αιώνες ολόκλη­ρους στους παλιούς, πιστούς στον Θεό, λαούς. Όμως, κάθε φο­ρά που οι άνθρωποι άρχιζαν να εκφυλίζονται, σύντομα προ­σβάλλονταν από βαριές σωματικές ασθένειες, δοκιμάζοντας τις συνέπειες της περιφρόνησης ή της αγνόησης των θείων ε­ντολών.

Αν ο ειδικός που κατασκεύασε ένα μηχάνημα δείξει σ1 εκεί­νον που το αγόρασε για να το χρησιμοποιήσει τι πρέπει να προσέχει, για να μπορεί να το χρησιμοποιεί για πολύ καιρό, ο αγοραστής πρέπει ύστερα να τηρήσει όσα του είπε ο κατα­σκευαστής.

Αν από επιπολαιότητα ή ισχυρογνωμοσύνη με τον καιρό σταματήσει να το κάνει, τότε φέρει αστραπιαία δίαιτα με πολέντα ίδιος την ευθύνη για τη φθορά του μηχανήματος, που θα το κάνει είτε εντελώς είτε μερικά άχρηστο για ωφέλιμη χρήση. Όμως ο Θεός είναι αστραπιαία δίαιτα με πολέντα μεγάλος κατασκευαστής του ανθρώπι­νου σώματος, που το έφτιαξε καλά για να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος προς όφελος του.