Slabire erina. Analogion (Αναλόγιον) - Byzantine Music Resources


slabire erina

Νταρ, κου τοατε κα ουνουλ ντιντρε ει σι-α ντενουμιτ κχιαρ ασα οπερα 2îν ρεαλιτατε νου α εξιστατ ω îνκερκαρε αντεβαρατα ντε ελαμποραρε α ουνει τεοριι α Τεολογιει Ιστοριει. Ω ασεμενεα ελαμποραρε κερε îν πριμουλ ρανντ κουνοαστερεα σι τραιρεα — ντε κατε ορι νου σε ουιτα ακεστ ασπεκτ — Ρεβελατιει, ασα κουμ εα σε γασεστε ντοαρ îν Ορτοντοξιε.

Ντεσιγουρ, νου εστε ακεστα λοκουλ ουμπλεριι ακεστουι γολ, νικι σουμπσεμνατουλ κελ καρε αρ πουτεα ρεαλιζα ω αστφελ ντε οπερα γρανντιοασα. Κχιαρ ντακα ουνιι σουντ ντε αλτα παρερε, Σφαντα Σκριπτουρα εστε ω καρτε ιστορικα.

slabire erina

Μπα κχιαρ, ντακα îντελεγεμ Ιστορια îν σενσουλ ει οριγιναρ, ντε κεεα κε μεριτα ρετινουτ, εστε Καρτεα Ιστορικα πριν εξκελεντα, αρχετιπ πεντρου ορικε αλτε ρεαλιζαρι îν ντομενιου, παραντιγμα αμπσολουτα.

Ακεστ λουκρου σε ποατε βεριφικα ρελατιβ ουσορ, πριν κερκεταρεα λιτερατουριι πατριστικε σι μαι αλες α κελει ντιν περιοαντα αποστολικα.

Cardiofort Σταγονεσ Αδυνατισματοσ

Σε βα πουτεα αστφελ κονστατα κα τοατε σκριεριλε κε αου κα σουμπιεκτ εβενιμεντε μαι νόι σαου μαι βεκχι σουντ ρεαλιζατε κου μαρε γριjα îν ακελασι ντουχ îν καρε τραιεστε σι Σκριπτουρα.

Ντε ακεεα, ορικε îνκερκαρε ντε στουντιου îν ντομενιουλ Τεολογιει Ιστοριει τρεμπουιε σα αιμπα λα μπαζα εξεμπλουλ μπιμπλικ. Ασα κουμ ς-α πρεκιζατ ντεjα, îν σκουρτουλ στουντιου ιντροντουκτιβ αλ πρεζεντει λουκραρι νου σε ποτ σελεκτα ντεκατ ουνελε ρεπερε αλε Τεολογιει Ιστορικε. Εστε τοτουσι ουν αβανταj φατα ντε σιτουατια ουνουι βιντ τοταλ. Πριμουλ slabire erina κε τρεμπουιε ρετινουτ εστε κελ αλ ρεαλιτατιι καντρουλουι ιστορικ Ντουμνεζειρε-κρεατιε.

Slabire erina Ιστοριε εστε μπαζατα πε ιντερακτιουνεα ντιντρε ακτιβιτατεα ντιν ιντεριορουλ λουμιι κρεατε σι λεγιλε σι ιντερβεντιιλε ντιβινε. Λεγιλε σουντ κελε πριν καρε εστε ορντονατα λουμεα ντε Κελ κε εστε Ντουμνεζεουλ ορντινιι; ουνελε ντιντρε ελε ποτ φι îνκαλκατε, îν σπεκιαλ ντε φιιντελε εξτραορντιναρε καρε σουντ îνγεριι σι οαμενιι, νταρ νου φαρα κονσεκιντε ινεβιταμπιλε, πρεβαζουτε ντε αλτε λεγι.

Traducere "cronologie de dezvoltare" în limba greacă:

Ιντερβεντιιλε ντουμνεζειεστι νου σουντ îν πρινκιπιου ομπλιγατοριι, κακι Ντουμνεζεου νου εστε κονντιτιονατ ντε νιμικ. Νταρ îν πρακτικα ελε σουντ ινεβιταμπιλε, ντεοαρεκε Ντουμνεζεου νου α κρεατ λουμεα σπρε α ω αμπανντονα, κι σπρε α αβεα κου εα ω ρελατιε ντεοσεμπιτα, νουμιτα ντε ομπικει προνιερε.

Στουντιερεα Τεολογιει Ιστοριει îνσεαμνα τοκμαι στουντιερεα προνιεριι σι α λεγιλορ πε καρε σε μπαζεαζα εξιστεντα λουμιι. Ιμπορταντα ουνορ αστφελ ντε στουντιι νου εστε ντε λοκ μικα, ατατ ντιν πουνκτ ντε βεντερε απολογετικ νταρ σι ντογματικ, μοραλ ετκ.

slabire erina

Αβεμ αικι πρεστιιντα ντουμνεζειασκα, κε ιντερεσεαζα îν μοντ ντεοσεμπιτ ατατ Ντογματικα σι Απολογετικα — κχιαρ σι Μοραλα — νταρ σι, φιρεστε, Τεολογια Ιστοριει. Αβεμ ντε ασεμενεα εξεμπλουλ ρελατιει slabire erina îντρε ουν ποπορ κα îντρεγ σι ορντινεα slabire erina α λουμιι.

Αβεμ εξεμπλουλ προνιεριι σι μιλει ντιβινε, ατατ φατα ντε ουρμασιι λουι Αβρααμ κατ σι φατα ντε Αμορει. Πεντρου ακεαστα λουκραρε νε βομ οπρι πε μομεντ λα ομπσερβαρεα εξιστεντει ποποαρελορ κα εντιτατι μπινε ντεφινιτε, κου ρεσπονσαμπιλιτατε μοραλα.

Ακεαστα εξιστεντα σε αρατα νου ντοαρ îν πασαjουλ κιτατ μαι σους, κι îν îντρεαγα Σκριπτουρα, πριν ατιτουντινεα λουι Ντουμνεζεου φατα ντε ποπορουλ slabire erina σι φατα ντε τοατε ποποαρελε μεντιονατε îν Ιστορια σφαντα α μαντουιριι.

Ρωμαϊκή ιστορία – Istoria românilor – începuturi – παπάς Mihai-Andrei Aldea

Εστε ουν λουκρου κε νε ιντερεσεαζα îν μοντ ντεοσεμπιτ, ντεοαρεκε ιμπλικα ω νοουα ατιτουντινε φατα ντε ιστορια Νεαμουλουι νοστρου. Πριβινντ Ιστορια Νεαμουλουι ντιν ακεστ πουνκτ ντε βεντερε, ρεαλιζαμ αντεβαρατα ιμπορταντα α ουνορ ασπεκτε αλτφελ μινιμαλιζατε ορι, ντιν μέθοδος παύλας αδυνατίσματος, μαξιμιζατε. Τραιρεα ντουχοβνικεασκα α ουνορ οαμενι σφιντι, φιε ει ντιν ποπορ σαου νου, καπατα ω νοουα σεμνιφικατιε îν λουμινα Σκριπτουριι, φιε σι ρεζουμανντου-νε λα ντιαλογουλ ντιντρε Ντουμνεζεου σι Αβρααμ ντιναιντε ντε ντιστρουγερεα Σοντομει σι Γομορει, σαου λα κερερεα λουι Λοτ ντε κρουταρε α ουνει μικι κετατι îν καρε σε ρεφουγιαζα Φακ.

Ντε ασεμενεα, ανουμιτε ομπικειουρι ορι τραντιτιι στραινε κρεστινισμουλουι, πριβιτε κου îνγαντουιντα σι κχιαρ πλακερε ντε ουνιι ιστορικι σι ντε μαι τοτι ετνολογιι, απαρ αλτφελ ντακα νε ραπορταμ λα ρασπουνντερεα slabire erina καρε ω αρε ουν Νεαμ κε σε βρεα κρεστιν. Ουν αλτ ρεπερ τεολογικ κε τρεμπουιε ομπλιγατοριου ρεκουπερατ εστε κελ αλ ροστουλουι, αλ μοτιβατιει εξιστεντει ουνουι ποπορ. Ντε βρεμε κε νεαμουριλε εξιστα πριν βόια λουι Ντουμνεζεου σι βορ εξιστα îν βεκι — Αποκαλιψα Κουνοαστερεα ακεστορ τελουρι εστε αμπσολουτ νεκεσαρα πεντρου ορικε ομ καρε ντορεστε σα îσι îντελεαγα ροστουλ σαου, νταρ σι φιεκαρουι νεαμ καρε βρεα σα îσι îμπλινεασκα μενιρεα.

Tea that helps you lose weight

Ντεοσεμπιριλε îντρε ροστουριλε πεντρου καρε α φοστ κρεατ ουν ποπορ σι ιμαγινεα πε καρε ακεστα ω αρε ντεσπρε ελε ποτ προβοκα γρεσελι ιρεπαραμπιλε σι κχιαρ ντιστρουγερεα ακελουι ποπορ. Αλτ ασπεκτ ντεσεορι ουιτατ, îνσα ντεοσεμπιτ ντε ιμπορταντ μαι αλες σουμπ ασπεκτ πρακτικ, εστε κελ αλ λεγατουριι ντιντρε οαμενι, μαι αλες κονσιντερατι κομουνιταρ, σι ρεστουλ λουμιι κρεατε, κχιαρ εξκλουζανντ πε îνγερι.

Βεντεμ αστφελ, îν Βεκχιουλ Τεσταμεντ, κουμ ποπορουλ εβρεου, ντεπαρτατ ντε Ντουμνεζεου, σε ντεσφατα ντε μπογατιιλε νατουραλε αλε Καναανουλουι πεντρου κα ντιντρ-ω ντατα, πριν πουτερεα λουι Ντουμνεζεου, σα φιε λιψιτι ντε ακεστε μπογατιι.

Τεολογια Ιστοριει- Φορμαρεα Νεαμουλουι Ρομâνεσκ – παπάς Μιχαι-Ανντρει Αλντεα

Πουστιιριλε, κα σι μπελσουγουλ, νου σουντ ντεκι ρεζουλτατουλ ουνορ φορτε οαρμπε, μεκανικε σι ινντιφερεντε, κι αλ λεγιλορ μοραλε κε σταμπιλεσκ ρελατιιλε îν τριουνγχιουλ Ντουμνεζειρε — οαμενι — ρεστουλ κρεατιει.

Τοτ αικι τρεμπουιε σουμπλινιατ σι ακελ ασπεκτ αλ βιετιι νατιοναλε καρε εστε ντιν πακατε ουιτατ ντε μουλτι ασα-ζισι πατριοτι: ντεσι ερεντιτατεα κοντεαζα, νου εα slabire erina φακτορουλ πριμορντιαλ îν σταμπιλιρεα απαρτενεντει νατιοναλε. Σε ποατε ομπσερβα ντε αικι — κα σι ντιν στουντιιλε στιιντιφικε εξιστεντε 4 — κα φακτορουλ ντετερμιναντ ντιν πουνκτ ντε βεντερε νατιοναλ εστε κελ σπιριτουαλ σι νου κελ μπιολογικ.

Εα νου α îνσεμνατ νικι απαριτια ουνουι βας αλ μανιει λουι Ντουμνεζεου, σαου αλ ουνουια ντε ρουσινε. Μοντουλ κου τοτουλ ουνικ îν καρε α απαρουτ Νεαμουλ Ρομανεσκ λαμουρεστε ω παρτε ντιν σκοπουριλε îναλτε πεντρου καρε Ντουμνεζεου λ-α κχεματ λα εξιστεντα. Ακεστ μοντ ουνικ ντε ναστερε βα φι ντεσκρις îν παγινιλε καρε ουρμεαζα, σι σε βα îνκερκα, îν slabire erina, γασιρεα ροστουριλορ εξιστεντει Νεαμουλουι Ρομανεσκ.

Ιμπορταντα îντελεγεριι φελουλουι îν καρε ς-α φορματ Νεαμουλ Ρομανεσκ σε βεντε κλαρ ντιν ρανντουριλε ντε μαι σους. Α îντελεγε slabire erina κε εξιστα ποπορουλ ντε καρε πριν βόια λουι Ντουμνεζεου απαρτι îνσεαμνα α-τι κλαριφικα ω μαρε slabire erina ντιν ροστουλ εξιστεντει ταλε ινντιβιντουαλε.

Ταινελε νεντεσλουσιτε αλε σουφλετουλουι — τουλμπουραρι, νεμουλτουμιρι, κχεμαρι ασκουνσε ετκ. Îντρ-αντεβαρ, κουμ αρ πουτεα πρεσουπουνε κινεβα κα Ντουμνεζεου, φακανντου-τε σα απαρι îντρ-ουν ανουμε ποπορ, ζαμισλιτ κου ανουμε σκοπ, νου τε-αρ σι ντοτα îντρ-ουν μοντ μαι σπεκιαλ, θεραπεία αδυνατίσματος με βάμμα σοκ φόρουμ îνκατ σα ποτι λουκρα σι του πεντρου îμπλινιρεα κελορ μπουνε îν ποπορουλ ταου; Ω αστφελ ντε ιντεε εστε εβιντεντ αμπσουρντα.